Milano Fashion 度身訂造西裝


$949 Milano Fashion 度身訂造西裝,$1050 起享女士套裝,$1379 起羊毛及羊絨瘦面療程布料兼享恤衫 (價值高達 $4700) 打造專業形象

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 1:1 套度身訂造羊毛西裝 (1 件外套 + 1 條西褲)

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 2:1 套度身訂造羊毛及羊絨布料西裝 (1 件外套 + 1 條西褲 + 1 件恤衫)

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 3:1 套度身訂造羊毛及羊絨布料西裝 (1 件外套 + 1 條西褲 + 2 件恤衫)

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 4:1 套女裝度身訂造羊毛套裝

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 5:1 套女裝度身訂造 150 針羊毛套裝

Milano Fashion 度身訂造西裝

  選擇 6:1 套女裝度身訂造 220 針羊毛套裝