Shiseido 及 Schwarzkopf 造型連洗剪吹


$188 起 Savio Shiseido / Schwarzkopf 染髮、電髮、負離子直髮等 (價值高達 $2150) 連頭髮車身廣告護理及洗剪吹

Shiseido 及 Schwarzkopf 造型連洗剪吹

    選擇 1:1 次 Shiseido / Schwarzkopt 黑人頭染髮 + 1 次頭髮護理 + 1 次洗剪吹

Shiseido 及 Schwarzkopf 造型連洗剪吹

    選擇 2:1 次 Shiseido / Schwarzkopt 黑人頭電髮 + 1 次頭髮護理 + 1 次洗剪吹

Shiseido 及 Schwarzkopf 造型連洗剪吹

    選擇 3:1 次 Shiseido / Schwarzkopt 黑人頭負離子直髮 + 1 次 003 Refarde 深層滋潤頭髮護理 + 1 次洗剪吹